Garantiitingimused

Lepingu ja garantiitingimused kaupluse ja E-poe klientidele

VARUOSADE TELLIMIS- MÜÜGISÜSTEEMI KASUTUSLEPING

1.Üldsätted

Käesolev dokument on koostööleping, mis on sõlmitud Rekrol AS  ning online müügikeskuse kasutaja/kaupluse kliendi vahel.

2. Tellimuse esitamine

2.1. Tellimuse esitamine ostja poolt toimub, kas läbi  tellimus-müügikeskuse rekrol.ee, e-kirja teel info@rekrol.ee või telefoni teel. Lisainfot saab telefoni +372 53959697.

2.2. Individuaalse varuosa müügihind kuvatakse varuosakoodi sisestamisel või kataloogis vastava varuosa koodi juures. Kogu tellimuse müügihind kuvatakse peale tellimuse koostamist ning on nähtav individuaalselt iga registreerunud ning lepingu sõlminud kasutaja kontol.

2.3. Tellimus loetakse kinnitatuks müüja poolt kliendile arve väljastamisega. Tellimuse kinnitamisega loetakse tellimus esitatuks ka leping sõlmituks. Kliendil ei ole õigust esitatud tellimusest taganeda, välja arvatud käesolevas lepingus ettenähtud juhtudel.

2.4. Müüjal on õigus nii individuaalse varuosa kui kogu tellimuse müügihinda ühepoolselt muuta, kui selline muutus on tingitud objektiivsetest, müüjast mitteteadaolevatest asjaoludest. Müüja on kohustatud informeerima klienti müügihinna muutustest koheselt elektronposti teel. Kliendi nõudmisel on müüja kohustatud müügihinna muutust kirjalikult põhjendama. Müügihinna muutusel on kliendil õigus kolme tööpäeva jooksul tellimusest taganeda, kui müüja on müügihinda muutnud, teatades sellest müüjale elektronposti teel. Tellimuse taganemise korral tagastab müüja koheselt, kui mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale vastava teate saamist kliendi poolt tasutud müügihinna või ennistab kliendi krediidilimiidi. Tähtajad arvestatakse elektronposti liikumises fikseeritud kuupäevadega.

2.5. Müügihinna tasumine on võimalik internetipangas või krediidilimiidi kasutusele võtmisega.

3. Tarneaeg

3.1. Varuosa orienteeruva tarneaja määrab müüja. Müüjal on õigus tellimuse täitmise käigus tarneaega ühepoolselt pikendada, teatades sellest kliendile elektronposti teel. Kui müüja pikendab tarneaega rohkem kui ühe korra või korraga rohkem kui kaks kuud, on kliendil õigus kolme tööpäeva jooksul alates vastava teabe saamisest tellimusest taganeda, teatades sellest müüjale elektronposti teel. Tellimuse taganemise korral tagastab müüja koheselt, kui mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale vastava teate saamist kliendi poolt tasutud müügihinna. Müüja ei ole kohustatud hüvitama kliendile seoses tellimusest taganemisega tekkivat kahju. Kui klient käesolevas punktis sätestatud korras tellimisest ei tagane, loetakse, et klient soovib pikendatud tarneajaga tellimuse täitmist.

4.Tellimuse täitmine

4.1. Müüja asub kliendi tellimust täitma koheslt peale tellimuse alusel esitatud tellimuse kinnitamist, kui pangalt on saabunud kinnitus kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta.

4.2. Kui ostja esitatud arve kinnitamisele järgnenud ühe (1) tööpäeva jooksul ei ole pangalt saabunud kinnitust kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta, on müüjal õigus jätta tellimus täitmata. Müüjal on õigus jätta tellimus täitmata ka siis, kui pangalt saabub kinnitus kliendi poolt sooritataud makse teostamise kohta või kui krediidilimiit võetakse kasutusele kohkem kui ühe (1) tööpäeva möödumisel tellimuse esitamisest. Tellimuse täitmata jätmisest informeerib müüja klienti elektronposti või telefoni teel.

4.3. Müüjal on igal ajal tellimuse täitmisest loobuda, kui täitmise osutub müüjast sõltumatutel asjaoludel võimatuks või oluliselt raskendatuks. Tellimuse täitmise loobumisest informeerib müüja klienti koheselt elektronposti või telefoni teel. Kliendi nõudmisel on müüja kohustatud tellimuse täitmisest loobumist kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmisest loobumisel tagastab müüja viivitamatult kliendi poolt tasutud müügihinna. Käesolevas punktis sätestatud korras tellimuse täitmisest loobumisel ei vastuta müüja kliendile või kolmandatele isikutele tellimuse täitmisest loobumisega tekkiva kahju eest.

5.Tellitud varuosade üleandmine

5.1 Tellitud varuosad antakse kliendi valikul üle kas müüja asukohas või kullerfirma teenust kasutades. Müüja ei saa kohustada kullerfirmat osutama teenust, mis ei ole tema põhikirja alusel äriregistri tegevusalade loetelus temale kinnitatud (inkasso ja pangateenused). Kõigil muudel juhtudel on ostja kohustatud kinni pidama tasumisel müüja poolt arvel esitatud tähtaegadest ning tingimustest vastavalt lepingule ja kehtivale seadusandlusele.

5.2. Müüja soovitab ostjal varuosa vastuvõtmisel üle vaadata. Varuosal avastatud puuduste korral soovitab müüja ostjal koheselt teavitada müüjat ning fikseerida puudused soovitavalt kulleri juuresolekul. Kui ostja on müügilepingu sõlminud oma majandus- või kutsetegevuses, peab ta ostetud varuosa viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma. Mõistliku aja jooksul puudusest teavitamata jätmise puhul eeldatakse, et puuduseid varuosa üleandmisel ei olnud. Kliendil ei ole õigust jätta puudusega varuosa vastu võtmata.

5.3. Tellitud varuosade üleandmisel müüja asukohas teavitab müüja klienti kliendi poolt jäetud kontaktidel varuosa saabumisest müüja asukohta ja klient kohustub selle sealt vastu võtma.

5.4. Tellitud varuosade üleandmisel kullerteenusega kannab ostja kullerteenuse kasutamisega seonduvad kulud vastavalt kokkuleppele kas kullerteenuse osutaja või müüja hinnakirjale. Kullerteenuse kasutamisega seonduvate kulude tasumisele kohaldatakse müügihinna tasumise kohta sätestatut. Klient kohustub tagama varuosa vastuvõtmise tema poolt märgitud asukohas müüjale sobival ajal.

5.5. Kui varuosa üleandmine kahe ühe nädala jooksul ebaõnnestub, ladustatakse varuosa müüja poolt selleks ettenähtud kohas. Sellisel juhul kohustub klient tasuma müüjale varuosa hoiutasu summas 0,2% varuosa väärtusest päevas kuni varuosa kliendile üleandmiseni. Müüjal on õigus keelduda enne hoiutasu maksmist varuosa üleandmisest.

5.6. TAGASIOSTMISELE JA VAHETAMISELE KUULUVAD AINULT NEED KAUBAD, MILLE PAKEND ON RIKKUMATA JA PUHAS, SAMUTI EI TOHI TOOTEL ENDAL OLLA KASUTUSJÄLGI JA VIGASTUSI.

6. Nõuded tagastavatele suportitele, starteritele, generaatoritele, roolilattidele, pihustitele ja roolivõimendi pumpadele.

6.1. Vana korpus tuleb tagastada puhtana OSTETUD TOOTE PAKENDIS. Tag. korpus peab olema komplektne ja taastamiskõlblik. Korpus ei tohi olla mehhaaniliselt vigastatud, keevitatud, kõik kinnitused ja servad peavad olema terved. Kinnituspoltide augud ei tohi olla ovaalseks kulunud. Starteri rootorivõlliots ei tohi olla kuumenenud (sinine), võlli puksid peavad olema terved. Tastatava toote tehaseandmed peavad olema vähemalt samaväärsed ostetuga. Roolilatti hammaslatt ei tohi olla oksüdeerunud, roostes ega vigastatud. 

7.Kliendi vastutus

7.1. Klient vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajatunnust ning parooli kasutades.

7.2. Klient vastutab varuosakoodi valesti sisestamise ning sellest tuleneva soovimatu tellimuse esitamise eest.

7.3. Klient kohustub kogu tellimuse täitmise aja jooksul tagama enda kättesaadavuse tema poolt sisestatud kontaktandmetel või eeltäidetud kontaktandmetel. Nimetatud kontaktandmetel edastatud informatsioon loetakse kliendi poolt kättesaaduks.

7.4. Klient edastab müüjale oma volitatud esindaja (esindajate) nimed, kellel on kõik kliendi õigused, mis on seotud kõigi kliendi poolt tehtud ja tulevikus tehtavate varuosade tellimustega. Pooled loevad nimetatud isikud kliendi volitatud esindajateks kuni kliendilt müüjale vastupidise kirjaliku teabe laekumiseni.

REKROL AS ÜLDISED GARANTIITINGIMUSED

Garantii autode uutele varuosadele kehtib 6 kuud või vastavalt tootjate poolsetele tingimustele ka pikem. Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ettenähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küünlad jne.) lüheneb garantii auto valmistaja poolt määratud läbisõidule.

Lisaseadmete ja tarvikute garantii on 6 kuud.

1. Garantii kehtib ainult Rekrol AS poolt müüdud kaupadele.

2. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näitekes piduriklotside kulumine).

Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub Rekrol AS välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutmise.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud

-normaalsest kulumisest;

-puudulikust hooldamisest;

-valedest töövõtetest paigaldusel;

-valest kasutamisest;

-muudest välisteguritest põhjustatud vigadest;

-võistlustelkasutatavate autode varuosad;

3. Garantiiaeg algab, kui toode antakse Rekrol AS poolt üle selle tarbijale. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.

4. Garantiid puudutav avaldus tuleb teha Rekrol AS-le kohe peale vea avastamist.

Garantiile tuleb lisada:

-defekteeritav toode;

-toote ostmise kuupäev, arve number;

-toote kasutuselevõtu kuupäev;

-kasutusel olnud aeg kilomeeter/tundi;

-vea ilmnemise kuupäev;

-kasutuskoht (auto/seadme mark, valmistusaasta, reg-nr);

-täpne vea selgitus ja põhjus (ei aksepteerita selgitusi nagu katki, ei tööta, ei sobi kliendi autole jne);

-lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon;

-paigaldusfirma nimi, kontaktandmed ja antud firmas paigaldust tõendava dokumendi koopia;

- garantiitalong kui see on vastaval tootel olemas;

5. Garantiitingimused elektroonikaseadmete puhul

-antud detail on paigaldatud autoesinduses;

-antud detaile on paigaldatud selleks spetsialiseerunud firmades;

6. Garantii ei kehti elektroonikaseadmetele järgmistel juhtudel

-kui elektroonikaseadmed ei ole paigaldatud selleks spetsialiseerunud firmades;

-kui toode on paigaldatud töökodades, kus puuduvad selleks vastavad töövahendid;

- kui toode on paigaldatud elektroonikaalast kvalifikatsiooni mitteomava isiku poolt;

-SOOVITAME KLIENDIL ALATI VEENDUDA PAIGALDAJA KVALIFIKATSIOONI OLEMASOLUS ENNE TOOTE PAIGALDUST JA ALATI KÜSIDA PAIGALDUST TÕENDAV DOKUMENT!

7. Rekrol AS-il on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta

8. Kui klient vaidlustab Rekrol AS garantiieksperdi otsuse toote garantii suhtes, suunatakse vastav toode erapooletusse ekspertiisi (nt. koostööpartner, valmistajatehas või muu). Käsitlusaeg sellisel juhul on maksimaalselt 2 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole ekspertiisi tulemus selgunud, kuulub toode hüvitamisele. Garantiiekspertiis teostatakse üldjuhul Rekrol AS kulul. Kui klient ei ole nõus meie garantiiotsusega, antakse kliendile võimalus tellida erapooletu ekspertiis kliendi kulul. Erapooletu ekspertiis peab olema mõlemalt poolt aksepteeritav. Juhul kui erapooletu eksperdi otsus on positiivne, hüvitab Rekrol AS ekspertiisikulud.

9. Rekrol AS ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

10. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.

11. Kui vigane toode ei kuulu garantiikorras vahetamisele, on Rekrol AS-l õigus toode 30 päeva möödudes hävitada, kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist 14. kalendri-päeva jooksul.

TAGASTAMISTINGIMUSED

Peale varuosa kättesaamist on Tarbijamüügil õigus 14 päeva jooksul varuosa tagastada. Varuosa tagastamise eelduseks on terve ja avamata pakend. Ettevaatust pakendi avamine/rikkumine ilma kindla soovita antud detaili monteerida võib kaasa tuua antud toote/varuosa riknemise ning raskendab või muudab hilisemalt võimatuks varuosa identifitseerimise. Varuosa pakend on varuosa, kui toote osa ning garanteerib varuosa säilimise ning identifitseerimise. Varuosa pakendi rikkumine loetakse varuosa kahjustamiseks ja kahjustatud varuosa ei ole Rekrol AS kohustatud tagasi ostma. Pakendis oleva varuosaga tutvumiseks puudub igasugune vajadus avada/rikkuda varuosa pakendit, kuna toote kohta on vajalik kirjeldus olemas meie kataloogis või antud varuosa tootja kataloogis. Toote/varuosa õigsuses palume veenduda enne varuosa tellimist, kasutades selleks kas meie katalooge või siis mõne teise antud ala tundva spetsialisti abi (Margikohased esindused, varuosakauplused, remonditöökojad). Müüja jätab endale õiguse varuosa tagasiostmisel määrata sellele vajadusel müügihinnast erinev hind teostatud tellimuse täitmise kulude katteks või kui tagastamisega tekitatakse müüjale kahju, samuti kui tagastatud varuosa vastuvõtmisel osutub kahjustatuks (VÕS §127, §132, §135)-

Kui toote pakendis olev varuosa ei vasta pakendil kirjeldatule/kataloogis laokaup.ee või on defektne, siis Rekrol AS kohustub koheselt asendama selle varuosa või kui asendamine osutub võimatuks, kompenseerima antud toote müügilepingujärgse väärtuse.

TAGASIOSTMISELE JA VAHETAMISELE KUULUVAD AINULT NEED KAUBAD, MILLE PAKEND ON RIKKUMATA JA PUHAS, SAMUTI EI TOHI TOOTEL ENDAL OLLA KASUTUSJÄLGI JA VIGASTUSI.

Toote tagastamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@rekrol.ee või helistaga meie klienditeeninduse kontakttelefonil 671 5005, et kokku leppida tagastamise või vahetamise üksikasjades.

Tagastatud toodete eest maksame raha tagasi Teie pangaarvele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist.

Sisene
Unustasin parooli

Tellimiskeskus

Ostukorv

Ostukorv on tühi